• Yaara Shalem Nassi

5- קרן נאמנות גמישה

ניכנס לאתר Funder - אתר שמסייע בהשוואה של קרנות נאמנות, פנסיה, פוליסת חיסכון וגמל להשקעה.


בעמוד הבית ניתן לראות את קרנות הנאמנות שעשו את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה:

שלב 1: נחפש קרנות נאמנות גמישות

מושגים:

  1. קרן מתמחה- קרן המשקיעה את רוב נכסיה באפיק אחד. למשל: קרן המתמחה רק במניות או קרן המתמחה רק באג"ח.

  2. קרן גמישה- קרן המשקיעה את נכסיה בכל אפיק השקעה על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן במטרה להשיג את התשואה הגבוהה ביותר.


שלב 2: את התוצאות נמיין לפי התשואה השנתית הגבוהה ביותר:

מבט הזה רואים תשואות מדהימות לתקופה של שנה.

כדי לצפות בטווח ארוך יותר ניכנס לתוך הקרן.


שלב 3: נבחן את הקרנות המובילות, לדוגמא נבחן את מור השקעות


שלב 4: חישוב תשואה

בגרף שמציג את מחיר הקרן נבחר בטווח של 5 שנים.

הקרן הוקמה רק לפני כשנתיים וחצי. במהלך הזמן הזה מחירה עלה מ 100 ל- 148 ש"ח.

כלומר, הניבה תשואה של 48% בזמן זה.

(כך מחשבים תשואה: 100/(148-100)= 48%).

תשואה נהוג לחשב לשנה ולכן 48/2.5= 19.2% לשנה.


שלב 5: רמת סיכון

כל קרן נאמנות מפרסמת את שיעור החשיפה המרבי שלה למניות ולמטבע חוץ (מדיניות הסיכון) באמצעות הקוד הבא:קרן הנאמנות של מור -4D - מייצגת מדיניות של עד 120% (קיים מינוף על ההון) במניות ובמטבע חוץ.

ככל שמתרחקים מ- A זאת קרן יותר מסוכנת.


מושגים:

  1. קרן פטורה- הקרן פטורה ממס על רווחיה. המשקיעים מחוייבים במס בשיעור של 25% על רווח ההון הריאלי (הרווח פחות עליית המדד) בעת מכירת היחידות.

  2. קרן חייבת: הקרן חייבת בתשלום למס הכנסה ולכן המשקיע פטור מתשלום מס בעת המכירה מכיוון שהמס כבר שולם.


שלב 6: עלויות

נבחן את העלויות שצריך לשלם כדי להשקיע בקרן מור:שלב 7: גודל הקרן

חשוב לבדוק את גודל הקרן (היקף הנכסים שהיא מנהלת במיליונים), ככל שהקרן גדולה יותר,

יותר קשה לה לייצר תשואות(מאחר ובסכומים קטנים, יותר קל להגיב בזריזות לשינויים).
שלב 8: הרכב הקרן

במניות רואים באיזה מניות הקרן משקיעה:

מציגים את ההרכב שהושקע חודשיים קודם לכן (איזה אחוז מההון הושקע באיזה חברה), ולא את ההרכב הנוכחי, כדי שקרנות אחרות לא יעתיקו מקרנות מוצלחות (בחודשיים הרבה דברים עשויים להשתנות).


0 comments