• Yaara Shalem Nassi

אג"ח- 3

אג"ח (אגרות חוב)

חברה מגייסת הון באמצעות הלוואה מהציבור, תמורת התחייבות להחזיר אותו בתוספת ריבית אחרי תקופה מוגדרת. במהלך התקופה, פעם או פעמיים בשנה, תשלם את הריבית. בסוף התקופה תחזיר את הקרן. אג"ח יכול להיות קצרת מועד (פחות משנה), טווח בינוני (1-10 שנים) או טווח ארוך (מעל 10 שנים). אגרות חוב נחשבות לאפיק השקעה פחות תנודתי (מסוכן) ממניות. אגרות חוב נסחרות בבורסה מידי יום, כך שניתן למכור אותם בכל עת, גם לפני סיום התקופה.


מי מגייס הון באמצעות אג"ח:

אג"ח ממשלתי- מונפק ע"י המדינה לצורך מימון פעילותה (תשתיות, רפואה וכדומה). גם אזרחי חוץ וגם אזרחי המדינה יכולים להלוות כסף לממשלה. אג"ח ממשלתית היא בעלת התשואה הנמוכה ביותר מאחר וכמעט ואין סיכון שההלוואה לא תוחזר למלווה (הממשלה יכולה להדפיס כסף/ לגבות מיסים על מנת להחזיר אותה).


אגח קונצרני- חברות ציבוריות מגייסות הון מהציבור. יש פחות ביטחון ביכולת שלהן להחזיר אותו ולכן התשואה בהן גבוהה יותר.


למה חברה מגייסת הון מהציבור באמצעות אג"ח?

  1. גיוס הון ללא צורך במשקיע נוסף שיתערב בקבלת החלטות.

  2. גיוס הון בריבית נמוכה יותר מאשר דרך הבנק.

  3. גיוס הון מבלי לשנות את מבנה הבעלות בחברה (כפי שקורה בעת הנפקת מניות)


דירוג אג"ח

מטרתו לשקף את הסבירות שהחברה המנפיקה תשלם את הריבית התקופתית והקרן. אג"ח בעלות דירוג נמוך, ישלמו תשואה גבוהה, כפיצוי על הסיכון.


מח"מ (משך חיים ממוצע):

תקופת הזמן (בשנים) עד להחזרת הקרן והריבית של האג"ח. דוגמא: אג"ח לתקופה של 2 שנים במהלכם מחזירה החברה למלווה ריבית מידי שנה ובסוף התקופה מחזירה לו את הקרן= מח"מ 2.

המח"מ מהווה מדד לסיכון של אג"ח. אגרות חוב עם מח"מ ארוך יותר, נחשבות מסוכנות יותר.


ערך פארי

השווי של אגרת חוב. שוויה משתנה בהתאם לריבית שצברה במהלך הזמן.

דוגמא: חברה הנפיקה אג"ח במחיר 100 הנושאת ריבית של 12% המשולמת מדי שנה. חלפו שישה חודשים מיום הנפקת האג"ח. ערך הפארי של האגרת יהיה 106 מאחר ובחצי שנה צברה ריבית של 12/2=6%. אם מחיר האג"ח בשוק גבוה מערך הפארי, נאמר שהיא נסחרת "בפרמיה" (יש לה ביקוש גבוה), כאשר מחירה מתחתיו, נאמר שהיא נסחרת "בניכיון" (ביקוש נמוך). כאשר מחירה שווה לערכה המתואם, נאמר שהיא נסחרת בפארי.


מיסוי:


אג"ח שקלית שאינה צמודה למדד- על רווחים מאג"ח שאינה צמודה למדד נשלם 15% מס ריווחי הון. דוגמא: על רווח של 1,000 ש"ח, יגבה מס רווח הון של 150 ש"ח.


אג"ח צמודה למדד- שומר על כח הקניה של הכסף, למרות שחלה בתקופת האג"ח עליית מחירים. דוגמא: השקענו 10,000 ש"ח, התקבל רווח של 1,000 ש"ח, ומדד המחירים לצרכן עלה ב-3%. על 3% מתוך סכום ההשקעה לא נחוייב במס, מאחר ו- 10,300 ש"ח בסוף התקופה שווים מבחינת כוח הקנייה שלהם ל-10,000 ש"ח בתחילת התקופה. הרווח האמיתי הוא 1,000-300= 700 ש"ח, עליו נשלם 25% מס= 175 ש"ח מס ריווחי הון.

0 comments